Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 04. 2021
svátek slaví Marcela

Naše třída


ŽABKY - tak se jmenuje 2. třída, která se nachází v 1. poschodí budovy MŠ. Má svůj vlastní vchod, svoji šatnu, sociální zařízení, prostornou hernu, třídu. Třída i herna mají přiměřené prostory, dětský nábytek je nízký, prostorně uspořádaný do různých koutků pro individuální činnosti dětí. Hračky i pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy brát a následně i ukládat.
*
Ve třídě jsou barevné stolečky, u kterých děti nejen svačí, obědvají, ale také slouží jako koutky k různým činnostem.
*
Koutek pro společná setkávání - nachází se uprostřed třídy, využíváno pro práci s kostkami, tak pro pohybové aktivity dětí, které se prolínají celým dnem,tak pro společné setkávání během celého dne v mateřské škole. Děti se zde učí zásadám společné komunikace, naslouchání, soustředění. Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
* volný prostor k sezení v kruhu
* dotykové hry
* volná pohybová improvizace s hudbou, s lehkým náčiním
*
Koutek s počítačem - činnosti na počítači se věnují pouze nejstarší děti. Seznamují se s novou technikou, učí se ji ovládat a využívat, soustředit se, dokončit úkol. Dále pak sledovat daný cíl a jít za ním. Klikání myší zdokonaluje jemnou motoriku i souhru koordinace oko- ruka. Cílené programy rozvíjejí logické myšlení, prostorové pojmy, obecné znalosti dětí. Děti se učí:
* hrát logické hry (schopnost rychle se rozhodnout, řeší modelové situace, nalézají správné řešení)
* hrát hry s jednoduchými pravidly
* orientovat se v prostoru
* určovat písmena
* počítat slabiky ve slovech
* základní geometrické tvary
* určovat pojmy velký – malý
* rozpoznávat druhy zvířat atp.
*
Tvořivý a manipulační koutek - je zaměřen převážně na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, druhů práce. Rozvíjíme zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti, budujeme základ pro pozdější čtení. Ve společných hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, úspěch i neúspěch a vyrovnávat se s ním. Děti zde mají k dispozici různá pexesa, domina, puzzle, skládačky, kuličky, mozaiky, korálky různých velikostí a tvarů, stavebnice Cheva, Seva, Lego. Jsou zde také pomůcky pro rozvoj smyslů, např. vkládací tvary, hmatové hry atd. Děti zde mohou také vystřihovat, porovnávat a nalepovat písmenka, opisovat slova, psát pomocí nápodoby, prohlížet si obrázky, labyrinty. Vedeme děti také k správnému zacházení s hračkami a svěřenými pomůckami. Podněcujeme je k tomu, aby započatou práci dokončily, použitý materiál, pomůcku či hračku uložily na své místo. Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
* skládání ze stavebnic
* práce s pomůckami na rozvoj smyslů
* vystřihování
* doplňování
* společenské dětské hry
* hmatové hry
* hry s čísly a písmeny
* vkládací hry a tvary (podle věku dětí)
* u nejstarší věkové kategorie činnosti směřující k dosahování kompetencí potřebných pro vstup do základní školy
*
Ateliér - výtvarné činnosti u dětí podporují tvořivost, představivost, činorodost, zvídavost a rozvoj fantazie. Děti tvoří na základě citových prožitků. Výtvarný materiál rozvíjí city dětí, podporuje možnost komunikovat beze slov, dodává pocit síly a uspokojení z vytvořeného díla. Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, hmat, zrakovou percepci, podporuje koordinaci oko-ruka. Dává možnost pracovat ve skupině a střídat se, učí děti starat se o svěřený materiál a vede je k samostatnosti. V ateliéru by se učitelky měly omezit pouze na přípravu pomůcek a vysvětlení činností a technik, které mohou děti provádět. V ateliéru mohou děti provádět pokusy a objevy (míchání barev, klíčení rostlin, rozlišování přírodnin i umělých materiálů)..
*
Koutek domácnost, kadeřnictví, lékař ( tvořivé námětové hry) - děti se zde učí správnému stolování a šetrnému zacházení s nádobím, pomůckami v kuchyni, s potravinami, udržováním pořádku, třídění, spolupráci aj. Děti si hrají, napodobují dospělé. Zároveň se učí společenským a kulturním návykům. Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
* připravování různých „jídel“, hostin z napodobenin
* hry s kočárky, panenkami
* práce v domácnosti
* péče o rodinu
* hra na uklízení, praní prádla, žehlení
* hra na lékaře
* hra na kadeřníka
*
Hudební koutek - hudba je přirozenou součástí dětské hry a styku s dospělými. Nejcennějším nástrojem je lidský hlas. Koutek je situován u klavíru. Děti mají k dispozici melodické i rytmické nástroje,triangly,chrastítka,zvonkohru, el. varhany.Hudba často zasahuje do plánovaných i spontánních činností během dne ve třídě ale i venku nebo v ložnici dětí (zpěv ukolébavky před usnutím). Hudba je spojujícím článkem mezi jednotlivými činnostmi rozvíjí schopnost zapamatování, rozvíjí motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a abstrakcí.Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
* tanec (pohybové vyjádření hudby, rytmu, nálady)
* rytmizace a melodizace písní a říkadel
* podupávání
* sluchové hry
* hry na ozvěnu
* vytleskávání slov a melodií
*
Koutek kostky, doprava, konstruktivní hry a manipulační hry - Děti si zde procvičují hrubou i jemnou motoriku, získávají cit pro geometrické obrazce, rozvíjí si představivost, fantazii, sebevyjádření, myšlení a tvořivost. Dále se rozvíjí ochota domluvit se a spolupracovat. Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
* stavění prostorových staveb k daným tématům
* hry na dopravu
* hry s Legem a dalšími stavebnicemi
* hry s dřevěnými kostkami
* třídění kostek, pomůcek k různým činnostem podle barev, velikostí
* stavění podle plánků ze stavebnic, kostek
* tvoření překážkové dráhy
*
Koutek "Knihálek" - zde se také děti seznamují s písmenky, ilustracemi. Při manipulaci s knihou se s ní učí zacházet, orientovat se v ní, učí se chápat obrázky – „číst“ je. Děti vnímají mluvenou i psanou podobu písma, seznamují se s písmeny, jejich tvarem. Knihy obměňujeme a doplňujeme podle daného tématu. Jsme si vědomi, že nejužívanějším prostředkem k získání gramotnosti je kniha. Druh, množství a úroveň knih volíme podle věku dětí, zájmu dětí i daného tématu.Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
* prohlížení knih
* poslouchání pohádek, příběhů
* „čtení“ obrázkových knih
* hry s písmenky a čísly
* odpočinek
*
Relaxační chvilka - po obědě děti odpočívají s plyšovým mazlíkem , poslouchají čtenou pohádku, relaxační hudbu.
*
V přízemí máme k dispozici tělocvičnu pro rozvoj pohybových dovedností dětí, správného držení těla, orientace v prostoru, manipulaci s tělocvičným nářadím i náčiním – koordinaci pohybu. Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
* cvičení volné i řízené
*cvičení na nářadí (sestava na cvičení – kladinky, říční kameny atd.)
* cvičení s náčiním
* koulení, házení a chytání míčů a jiných lehkých předmětů
* zdolávání překážek překračováním, přeskakováním
* pohybové hry, hudebně pohybové hry
K pohybovým dovednostem se děti převlékají do cvičebních úborů.
*
Interaktivní tabule - ve třídě Amálek ( přízemí) si děti už od začátku školního roku hrají, kreslí a rozvíjí své výtvarné dovednosti, zároveň se však učí pracovat s interaktivní tabuli. Rozvíjí svou představivost, jemnou motoriku a učí se přemýšlet na základě logického myšlení.
Pravidelně 1x týdně zde pracují děti " předškoláci " s paní učitelkou.
Tato interaktivní tabule byla pro naší MŠ zakoupena z prostředků Evropského sociálního fondu.
Anketa není vypsána.