Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 04. 2021
svátek slaví Marcela

Naše třída


Označením 1. třídy je AMÁLKY a nachází se v přízemí budovy. Má svůj vlastní vchod, svoji šatnu, sociální zařízení, velkou hernu a tělocvičnu. Třída i herna mají přiměřené prostory, dětský nábytek je nízký, prostorně uspořádaný do několika koutků s možností individuálních činností. Hračky i pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly brát a následně i ukládat.
 • Koutek pro společná setkávání - nachází se uprostřed třídy, využíváno pro společné setkávání během celého dne v mateřské škole. Děti se zde učí zásadám společné komunikace,dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý domluví, samostatně odpovídat na otázky..)
 • Koutek se stavebnicemi lego a duplo, kde se děti učí stavět podle daného schématu, ale především vytvářejí stavby dle vlastní fantazie a představivosti. Děti se zároveň naučí spolupracovat v skupině a přijmout v ní sociální roli.
 • Koutek pro výtvarné a kreativní činnosti, děti si zde samy připravují pomůcky, míchají barvičky, uskutečňují své kreativní nápady a fantazii, seznamují se s netradičním výtvarným materiálem, který rozvíjí city dětí, podporuje možnost komunikovat beze slov, dodává pocit síly a uspokojení z vytvořeného díla. Rozvíjí u dětí jemnou motoriku, hmat, zrakovou percepci, podporuje koordinaci oko - ruka. Dodává možnost pracovat ve skupině a střídat se, učí děti starat se o svěřený materiál a vede je k samostatnosti. Děti si zde mohou provádět pokusy a objevy( míchání barev, klíčení rostlin, rozlišování přírodnin i umělých materiálů...)
 • Koutek pro námětové hry - děti se zde učí správnému stolování a šetrnému zacházení s nádobím, pomůckami v kuchyni, s potravinami, udržováním pořádku, třídění, spolupráci aj. Děti si hrají, napodobují dospělé. Zároveň se učí společenským a kulturním návykům. Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
  * připravování různých „jídel“, hostin z napodobenin
  * hry s kočárky, panenkami
  * práce v domácnosti
  * péče o rodinu
  * hra na uklízení, praní prádla, žehlení
  * hra na lékaře
  * hra na kadeřníka
 • Koutek s kostkami, auty, zvířátky, hrady a drobnými postavičkami. Děti si zde procvičují hrubou i jemnou motoriku, získávají cit pro geometrické obrazce, rozvíjí si představivost, fantazii, sebevyjádření, myšlení a tvořivost. Dále se rozvíjí ochota domluvit se a spolupracovat. Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
  * stavění prostorových staveb k daným tématům
  * hry na dopravu
  * hry s Legem a dalšími stavebnicemi
  * hry s dřevěnými kostkami
  * třídění kostek, pomůcek k různým činnostem podle barev, velikostí
  * stavění podle plánků ze stavebnic, kostek
  * tvoření překážkové dráhy
 • Koutek - pro manipulační a stolní hry Vedeme děti k správnému zacházení s hračkami a svěřenými pomůckami. Podněcujeme děti k tomu, aby započatou práci dokončily, použitý materiál, pomůcku či hračku uložily na své místo. Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
  * skládání ze stavebnic
  * práce s pomůckami na rozvoj smyslů
  * vystřihování
  * doplňování * společenské dětské hry
  * hmatové hry
  * hry s čísly a písmeny
  * vkládací hry a tvary (podle věku dětí)
  * u nejstarší věkové kategorie činnosti směřující k dosahování kompetencí potřebných pro vstup do základní školy
 • Hudební koutek- hudba je přirozenou součástí dětské hry a styku s dospělými. Nejcennějším nástrojem je lidský hlas. Koutek je situován u klavíru. Děti mají k dispozici melodické, rytmické nástroje, triangly, chrastítka, zvonkohru.Hudba často zasahuje do plánovaných i spontánních činností během dne ve třídě ale i venku nebo v ložnici dětí (zpěv ukolébavky před usnutím). Hudba je spojujícím článkem mezi jednotlivými činnostmi rozvíjí schopnost zapamatování, rozvíjí motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a abstrakcí.Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
  * tanec (pohybové vyjádření hudby, rytmu, nálady)
  * rytmizace a melodizace písní a říkadel
  * podupávání
  * sluchové hry
  * hry na ozvěnu
  * vytleskávání slov a melodií
 • Tělocvična - kde si dětí rozvíjejí své pohybové dovednosti, správné držení těla, orientaci v prostoru, manipulaci s tělocvičným nářadím i náčiním – koordinaci pohybu. Činnosti, které se zde mohou vykonávat:
  * cvičení volné i řízené
  *cvičení na nářadí (sestava na cvičení – kladinky, říční kameny atd.)
  * cvičení s náčiním
  * koulení, házení a chytání míčů a jiných lehkých předmětů
  * zdolávání překážek překračováním, přeskakováním
  * pohybové hry, hudebně pohybové hry
  K pohybovým dovednostem se děti převlékají do cvičebních úborů.
 • Interaktivní tabule - děti si už od začátku školního roku hrají, kreslí a rozvíjí své výtvarné dovednosti, zároveň se však učí pracovat s interaktivní tabuli. Rozvíjí svou představivost, jemnou motoriku a učí se přemýšlet na základě logického myšlení. Pravidelně zde pracují děti " předškoláci " s paní učitelkou. Tato interaktivní tabule byla pro naší MŠ zakoupena z prostředků Evropského sociálního fondu.
 • Anketa není vypsána.