Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 20. 04. 2021
svátek slaví Marcela


Víte, že...

.... logopedická prevence je důležitá

Na podzim 2014 se naše mateřská škola zapojila do rozvojového programu vyhlášeného ministerstvem školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.“
Na základě žádosti a vypracovaného projektu s názvem „Zpívej si se mnou a hrej, přitom jazyk ohýbej“ jsme získali finanční dotaci ve výši 50 000 Kč.
Finanční částka byla použita na zakoupení moderních logopedických pomůcek a odborné literatury, které pomohou rozšířit a prohloubit činnosti pro rozvoj řečových a jazykových schopností a dovedností dětí.

Cílem našeho projektu je také zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogů v oblasti logopedické prevence. V současné době již většina pedagogů absolvovala akreditované semináře zaměřené na primární logopedickou prevenci. Máme také zpracovaný logopedický program, na základě kterého je logopedická prevence uskutečňována především v každodenním zařazování dechových a artikulačních cvičení. Pravidelně zařazujeme činnosti na podporu rozvoje řeči, jako např. prohlížení a čtení knížek, čtení malovaných obrázků, hry podporující rozvoj slovní zásoby, zpívání písniček a nácvik básniček. Dále pak jsou to aktivity a hry rozvíjející sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, koordinaci pohybu a obratnost, rozumové schopnosti a činnosti k rozvoji jemné motoriky a grafomotorická cvičení.

Hlavním důvodem proč se naše mateřská škola zaměřuje na logopedickou prevenci, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí.
Řeč přitom u dítěte hraje velmi důležitou roli nejen z hlediska rozvoje psychických a rozumových schopností, ale také má velký význam při vytváření a navazování sociálních vztahů.
V rozvoji řečových a jazykových schopností má bezesporu prostředí mateřské školy své opodstatněné místo.
Prvním a nejdůležitějším však zůstává rodina a rodinné prostředí.

Proto bychom měli mít jako rodiče, ale i jako učitelé, na paměti, že základem správné řeči je kvalitní mluvní vzor, dostatečný přísun podnětů a v případě již vzniklých problémů včasná odborná logopedická péče.

V rámci našeho projektu jsme na měsíc říjen a listopad připravili logopedickou depistáž a iformativní schůzku pro rodiče vedenou klinickým logopedem. Tato schůzka bude zaměřena na otázky spojené s logopedickou prevencí, např. jak předcházet vzniku logopedických vad, jak podporovat u dítěte správný řečový vývoj, v případě, že je řeč opožděna nebo jinak narušena, kdy je vhodné navštívit logopeda, atd..

30. 9. 2015

vaše dítě jde poprvé do MŠ

Vstup dítěte do mateřské školy je velkou změnou v dosavadním životě děti a jejich rodičů. Tato změna přináší spoustu zážitků, pocitů se kterými se musí malý školáček vyrovnat:
  • vstup mezi cizí děti a dospělé
  • odloučení od rodičů
  • komunikace s novou autoritou - paní učitelkou
  • přizpůsobení se novému režimu
  • vstup do neznámé budovy, třídy

Jak můžete dítěti pomoci?
  • povídejte si s ním o tom, co ho zde čeká: spousta hraček, kamarádu, cvičení, zpívání, výlety apod.
  • v žádném případě děti nestrašte z nástupu do školky
  • první den zůstaňte s dítětem ve školce po dobu 2 hod..,
  • od druhého dne po domluvě s paní učitelkou postupně na krátkou dobu můžete odcházet
  • buďte trpěliví, loučení dlouho neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte

Některé děti si zvyknou během prvního dne, jiné potřebují delší dobu, na věku dítěte nezáleží.Adaptace je u každého dítěte individuální. U některého trvá pár dnů i jiného celý měsíc. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit protest. Buďte trpěliví, důslední, usměvaví.
Je důležité, aby dítě se cítilo v MŠ bezpečně. Dodržujte školní řád, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte dítěti, že přijdete po obědě slib dodržte.
Hlavně dítě povzbuzujte, chvalte, chvalte.....

Každá učitelka je odborně připravena na svou profesi natolik, že dokáže porozumět dítěti a respektovat jeho individuální potřeby, kterým přizpůsobí průběh adaptace. Pomáhá přítomnost kamaráda nebo sourozence ve třídě, hračka z domova, kterou si dítě přináší s sebou apod. Na loučení si dítě zvyká postupně a většinou po odchodu rodičů přestává plakat, protože ho učitelka dokáže zajímavou činností nadchnout a zabavit.

Přejeme všem dětem, rodičům krásný začátek nového školního roku.

28.8.2015

byly zahradní slavnosti

Konec roku se pomalu blíží a v naší školce už tradičně se konají zahradní slavnosti spojené s rozloučením malých školáku s mateřskou školou. Akce proběhla na krásně vyzdobené zahradě, dětem jsme nabídli různá stanoviště s rozmanitými aktivitami. A tak jsme skákali v pytli, hledali korálky v trávě, zdolávali překážky, překonávali strach při jízdě na motorce, skákali na skákacím hradu, opékali párky. Veškerým děním prolínala radostná zábava podmalovaná hudbou, která zněla celou zahradou. Nakonec jsme pasovali všechny předškoláky, rozdávali vysvědčení a knížky. Celá akce byla mimořádně úspěšná vzhledem k aktivnímu přístupu nejen všech učitelek, ale všech zaměstnanců mateřské školy.
Anketa není vypsána.