Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 01. 12. 2020
svátek slaví Iva


Víte, že...

koupelny mají nové šaty

Od 23.10.2015 do 1.11.2015 proběhla kompletní rekonstrukce 2 sociálních zařízení a koupelen.
Na rekonstrukci jsme čekali dlouho, ale výsledek teď stojí za to. Koupelny jsou moderní a kouzelné. Kdo někdy rekonstruoval vlastní bydlení za provozu tak pochopí, že to není nic jednoduchého. Bylo úplně vybouráno zařízení na toaletách i v umývárnách, a to včetně podlah a obkladů, měnilo se přívodní potrubí z 1 patra až do sklepa. Zpět bylo celkově nainstalováno deset kusů dětských toalet, deset dětských umyvadel a dva kusy běžných toalet pro dospělé. Škola byla poprvé otevřena v roce 1967, přestavba původního sociálního zázemí byla proto nezbytně nutná. Výsledkem je celkové zvýšení komfortu dětí a zlepšení hygienických podmínek.

Chtěla bych poděkovat všem kteří se podíleli na tom, aby naše děti se mohly po týdnu vrátit do krásného nového prostředí.Děkujeme rovněž všem rodičům za trpělivost, vstřícnost a dětem přejeme krásné chvíle strávené v nově zrekonstruované školce.

1.11.2015

spolupracujeme s Gymnáziem Komenského

V úterý 20. října v naší školce začíná Projekt: Malí vědci - ve spolupráci s Gymnáziem Komenského Havířov -Město
  
Záměrem tohoto projektu je zařazení jednoduchých přírodovědných experimentů, které budou vycházet z touhy dítěte po objevování formou prožitkového učení. Chceme dětem ukázat jaký je svět krásný a zajímavý, budeme je učit pozorovat, bádat a zkoumat a to ve spolupráci s paní profesorkou RNDr. Alexandrou Grabovskou a studenty Gymnázia Komenského.
Plán činnosti v říjnu:

Jak funguje vodní hladina
  • série pokusů, kde si děti vyzkouší, že jsou předměty, které plavou a které ne
  • poukázání na to, že i někteří živočichové se udrží na vodní hladině
  • vysvětlení pojmu povrchové napětí
  • pokusy s jarem a kořením, popř. s jarem a barvami


.... logopedická prevence je důležitá

Na podzim 2014 se naše mateřská škola zapojila do rozvojového programu vyhlášeného ministerstvem školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.“
Na základě žádosti a vypracovaného projektu s názvem „Zpívej si se mnou a hrej, přitom jazyk ohýbej“ jsme získali finanční dotaci ve výši 50 000 Kč.
Finanční částka byla použita na zakoupení moderních logopedických pomůcek a odborné literatury, které pomohou rozšířit a prohloubit činnosti pro rozvoj řečových a jazykových schopností a dovedností dětí.

Cílem našeho projektu je také zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogů v oblasti logopedické prevence. V současné době již většina pedagogů absolvovala akreditované semináře zaměřené na primární logopedickou prevenci. Máme také zpracovaný logopedický program, na základě kterého je logopedická prevence uskutečňována především v každodenním zařazování dechových a artikulačních cvičení. Pravidelně zařazujeme činnosti na podporu rozvoje řeči, jako např. prohlížení a čtení knížek, čtení malovaných obrázků, hry podporující rozvoj slovní zásoby, zpívání písniček a nácvik básniček. Dále pak jsou to aktivity a hry rozvíjející sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, koordinaci pohybu a obratnost, rozumové schopnosti a činnosti k rozvoji jemné motoriky a grafomotorická cvičení.

Hlavním důvodem proč se naše mateřská škola zaměřuje na logopedickou prevenci, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí.
Řeč přitom u dítěte hraje velmi důležitou roli nejen z hlediska rozvoje psychických a rozumových schopností, ale také má velký význam při vytváření a navazování sociálních vztahů.
V rozvoji řečových a jazykových schopností má bezesporu prostředí mateřské školy své opodstatněné místo.
Prvním a nejdůležitějším však zůstává rodina a rodinné prostředí.

Proto bychom měli mít jako rodiče, ale i jako učitelé, na paměti, že základem správné řeči je kvalitní mluvní vzor, dostatečný přísun podnětů a v případě již vzniklých problémů včasná odborná logopedická péče.

V rámci našeho projektu jsme na měsíc říjen a listopad připravili logopedickou depistáž a iformativní schůzku pro rodiče vedenou klinickým logopedem. Tato schůzka bude zaměřena na otázky spojené s logopedickou prevencí, např. jak předcházet vzniku logopedických vad, jak podporovat u dítěte správný řečový vývoj, v případě, že je řeč opožděna nebo jinak narušena, kdy je vhodné navštívit logopeda, atd..

30. 9. 2015
Anketa není vypsána.