Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 27. 02. 2021
svátek slaví Alexandr


Děti a my

… aneb psychosociální podmínky
 • Vzdělávání v mateřské škole přizpůsobujeme vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Na dítě působíme ve všech situacích vzniklých v průběhu dne, uplatňujeme individuální, skupinové i frontální činnosti, jejichž základem je především interakce s okolím, prvky hry a tvořivosti. Doplňujeme rodinnou výchovu.
 • Každou třídu navštěvuje maximálně 25 dětí. Přijímáme děti ve věku od tří let.
 • Třídy v naší mateřské škole jsou věkově smíšené. Jsou-li ve třídě předškolní děti, snažíme se, aby tvořily alespoň třetinu v daném oddělení. Přejí–li si to rodiče, zařazujeme sourozence do stejné třídy. Taktéž kamarády, je-li to možné.
 • Snažíme se, aby po celou dobu docházky pečovaly o dítě dvě stálé učitelky.
 • Při nástupu nového dítěte nabízíme rodičům, aby alespoň v prvopočátku pobývali ve třídě spolu s dítětem a účastnili se her. Chceme, aby děti věděly, že si k nám chodí hrát, najdou zde nové kamarády, a že se rodiče pro ně vždycky vrátí.
 • Děti si samostatně vybírají hru nebo hračku, volí kamaráda či skupinku kamarádů. Ponecháváme jim možnost si hru dokončit (u starších dětí už je to povinnost).
 • Pedagogicky řízené činnosti plánujeme tak, aby byly pro děti zajímavé, přitažlivé a chtěly se jich účastnit.
 • Do aktivit děti nenutíme, avšak sledujeme, zda se určitým činnostem nevyhýbají úmyslně a soustavně. V takovém případě pak učitelka rozhoduje v konkrétní situaci u konkrétního dítěte na základě vlastní znalosti dítěte a zvolí takové metody, které přispějí k jeho všestrannému harmonickému rozvoji.
 • Děti zbytečně neorganizujeme, pouze v situacích, kde je to nezbytné z bezpečnostního hlediska. Volnost a osobní svoboda je vyvážena určitými omezeními, na kterých se s dětmi i rodiči domlouváme a také je společně dodržujeme.
 • Věnujeme se neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem. Dbáme, aby všechny děti měly rovnocenné postavení. Učíme děti nebát se vyslovit svůj názor.
 • Zajišťujeme výlety a exkurze do zajímavých míst; kulturní, zábavné, vzdělávací a výchovné programy v prostorách mateřské školy i mimo ně.
 • Pravidelně realizujeme další dílčí projekty směřující k bohatšímu společenskému životu dětí, rodičů i veřejnosti.
 • V rámci nadstandardní péče nabízíme dětem i rodičům možnost účastnit se činností v zájmových kroužcích. • Denní režim


  06.00 - 07.00
  scházení dětí v 1. třídě, volné hry a činnosti

  07.00 - 8.50
  přecházení dětí na 2. oddělení, předávání informaci o zdravotním stavu dítěte paní učitelce, individuální činnosti s dětmi, konstruování a tvoření z materiálů a pomůcek zvolených dětmi.

  8.50 - 9.15
  hygiena, svačinka dětí.

  9.15 - 9.50
  komunitní kruh celé třídy - rozhovory na vybrané téma, společné aktivity hudební, pohybové, četba, práce na interaktivní tabuli, experimentování, dramatizace, cvičení na nářadí, zájmové a tvořivé aktivity

  9.50 - 11.50
  převlékání na pobyt venku spojený s pohybovými aktivitami a dokončování dopoledních činnosti ( hry v pískovišti, vycházky do přírody, sledování dění v přírodě, vycházky do města, sezonní sporty),Školní zástěrky a hrací kalhotky si necháváme přeložené na židličce ve třídě.

  11.50 - 12.45
  převlékání, hygiena, oběd, p. kuchařka nalévá polévku u stolečku, vydává oběd u jídelního vozíku, osobní hygiena - čištění zubů, příprava na odpočinek, odchod některých dětí domů

  12.45 - 14.15
  četba pohádky, poslech relaxační hudby. Odpočinek podle individuální potřeby dítěte , dětí s nižší potřebou spánku po 1/2 hodině vstávají a věnují se klidnějším tvořivým činnostem, ostatní dětí vstávají průběžně, samostatně si skládají lůžkoviny. Hygiena, svačina u vyhrazeného stolečku.

  14.15 - 16.30
  odpolední svačina, volná hra, individuální nebo skupinová činnost, průběžné odcházení dětí domů


  Délku pobytu dítěte v mateřské škole stanoví rodiče společně s ředitelkou při přijetí dítěte. Individuální odchylky od této doby domlouvají přímo s učitelkami na třídách, a to buď osobně nebo telefonicky.
  V případě, kdy nelze při absenci učitelek zajistit suplování či přijetí další učitelky nebo pokud by se jednalo o značně neekonomické řešení, převádíme děti v odpoledních hodinách do jiné třídy.
  Anketa není vypsána.