Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!
Dnes je 19. 09. 2020
svátek slaví Zita


Děti a my

… aneb psychosociální podmínky
 • Vzdělávání v mateřské škole přizpůsobujeme vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Na dítě působíme ve všech situacích vzniklých v průběhu dne, uplatňujeme individuální, skupinové i frontální činnosti, jejichž základem je především interakce s okolím, prvky hry a tvořivosti. Doplňujeme rodinnou výchovu.
 • Každou třídu navštěvuje maximálně 25 dětí. Přijímáme děti ve věku od tří let.
 • Třídy v naší mateřské škole jsou věkově smíšené. Jsou-li ve třídě předškolní děti, snažíme se, aby tvořily alespoň třetinu v daném oddělení. Přejí–li si to rodiče, zařazujeme sourozence do stejné třídy. Taktéž kamarády, je-li to možné.
 • Snažíme se, aby po celou dobu docházky pečovaly o dítě dvě stálé učitelky.
 • Při nástupu nového dítěte nabízíme rodičům, aby alespoň v prvopočátku pobývali ve třídě spolu s dítětem a účastnili se her. Chceme, aby děti věděly, že si k nám chodí hrát, najdou zde nové kamarády, a že se rodiče pro ně vždycky vrátí.
 • Děti si samostatně vybírají hru nebo hračku, volí kamaráda či skupinku kamarádů. Ponecháváme jim možnost si hru dokončit (u starších dětí už je to povinnost).
 • Pedagogicky řízené činnosti plánujeme tak, aby byly pro děti zajímavé, přitažlivé a chtěly se jich účastnit.
 • Do aktivit děti nenutíme, avšak sledujeme, zda se určitým činnostem nevyhýbají úmyslně a soustavně. V takovém případě pak učitelka rozhoduje v konkrétní situaci u konkrétního dítěte na základě vlastní znalosti dítěte a zvolí takové metody, které přispějí k jeho všestrannému harmonickému rozvoji.
 • Děti zbytečně neorganizujeme, pouze v situacích, kde je to nezbytné z bezpečnostního hlediska. Volnost a osobní svoboda je vyvážena určitými omezeními, na kterých se s dětmi i rodiči domlouváme a také je společně dodržujeme.
 • Věnujeme se neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem. Dbáme, aby všechny děti měly rovnocenné postavení. Učíme děti nebát se vyslovit svůj názor.
 • Zajišťujeme výlety a exkurze do zajímavých míst; kulturní, zábavné, vzdělávací a výchovné programy v prostorách mateřské školy i mimo ně.
 • Pravidelně realizujeme další dílčí projekty směřující k bohatšímu společenskému životu dětí, rodičů i veřejnosti.
 • V rámci nadstandardní péče nabízíme dětem i rodičům možnost účastnit se činností v zájmových kroužcích. • Denní režim


  06.00 - 07.00
  scházení dětí v 1. třídě, volné hry a činnosti

  07.00 - 8.30
  přecházení dětí na 2. oddělení, předávání informaci o zdravotním stavu dítěte paní učitelce, individuální činnosti s dětmi, konstruování a tvoření z materiálů a pomůcek zvolených dětmi.

  8.30 - 9.00
  průběžná svačinka dětí, pokračování ve tvořivé hře, práce ve skupinkách, úklid hraček.

  9.00 - 9.50
  komunitní kruh celé třídy - rozhovory na dané téma, motivační cvičení nebo cvičení na nářadí, zájmové a tvořívé aktivity.

  9.55 - 11.55
  občerstvení formou ovoce, převlékání na pobyt venku spojený s pohybovými aktivitami a dokončování dopoledních činnosti (vycházky do přírody, do města, sezónní sporty.)

  11.55 - 12.45
  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena - čištění zubů, příprava na odpočínek.

  12.45 - 14.00
  četba pohádky, poslech relaxační hudby, mazlení s plyšákem. Podle individualní potřeby dítěte odpočinek, děti s nižší potřebou spánku po 1/2 hod. vstávají a věnují se klidnějším tvořívým činnostem. Ostatní dětí průběžně vstávají.

  14.00 - 16.30
  průběžná svačína, individuální nebo skupinová činnost, průběžné odcházení dětí domů


  Délku pobytu dítěte v mateřské škole stanoví rodiče společně s ředitelkou při přijetí dítěte. Individuální odchylky od této doby domlouvají přímo s učitelkami na třídách, a to buď osobně nebo telefonicky.
  V případě, kdy nelze při absenci učitelek zajistit suplování či přijetí další učitelky nebo pokud by se jednalo o značně neekonomické řešení, převádíme děti v odpoledních hodinách do jiné třídy.
  Anketa není vypsána.